Stats Lab

Miroslav Adámek

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Vyštudoval som pravdepodobnosť a štatistiku na UKF v Nitre. Celý profesijný život sa venujem analýze dát, modelovaniu, aplikácii štatistických metód a pridruženým činnostiam, čo sa moderne nazýva data science. Preto občas hovorím, že som data scientist. Background mám z prostredia Slovenskej akadémie vied, konkrétne z Elektrotechnického ústavu a Ústavu anorganickej chémie. V komerčnej oblasti som pracoval prevažne na projektoch pre banky, investičné skupiny, konzultačné firmy, retail.